Adverse selection

« Back to Glossary Index

 Lựa chọn ngược: xu hướng mà một tập hợp các thuộc tính không quan sát được trở nên không đáng mong muốn trên quan điểm của một chủ thể không có đầy đủ thông tin

« Back to Glossary Index
Translate »