Accounting profit

« Back to Glossary Index

Lợi nhuận kế toán: tổng doanh thu trừ tổng chi phí sổ sách

« Back to Glossary Index
Translate »