Absolute advantage

« Back to Glossary Index

Lợi thế tuyệt đối: khả năng sản xuất ra một sản phẩm với nhập lượng đầu vào ít hơn so với nhà sản xuất khác

« Back to Glossary Index
Translate »