Ablity-to-pay principle

« Back to Glossary Index

 Nguyên lý về khả năng chi trả: ý tưởng cho rằng thuế nên đánh vào một người dựa vào khả năng đóng thuế của người đó

« Back to Glossary Index
Translate »