Trần Đình Vinh

Quá trình đào tạo

 • 1985: Cử nhân - Kinh tế Lao động - Đại học Kinh tế TPHCM

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Xây dựng mức lương tối thiểu Việt Nam

  1992 | Thành viên | Đề tài cấp bộ

 • Xây dựng phương án phân phối thu nhập trường ĐHKT

  1994 | Thành viên | Đề tài cấp trường

 • Hiện đại hóa – công nghiệp hóa nông nghiệp – Nông thôn Tỉnh Bình Phước

  2005 | Chủ nhiệm nhánh đề tài | Đề tài cấp ngành

 • Xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý NNL

  2014 | Thành viên | Đề tài cấp trường

Sidebar
Translate »