Trần Bá Thọ

Quá trình đào tạo

 • 1986: Cử nhân - Vật giá - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1996: Thạc sĩ - Kinh tế học - Đại học Tổng hợp TPHCM

 • STK BT KT VI MÔ

  1996

 • STK LT KT VI MÔ

  1997

 • TK BT KT VĨ MÔ

  1998

 • 2 bài báo

  2001 - Tạp chí Phát Triển Kinh Tế (ĐHKT TPHCM

 • TL ÔN THI CH KTH

  2011

 • GT KT VI MÔ 1

Sidebar
Translate »