Thái Trí Dũng

Quá trình đào tạo

1988: Cử nhân - Tâm lý học - ĐHTH Sankt Peterburg - CHLB Nga 1994: Cử nhân - Quản trị kinh doanh. 1991: Tiến sĩ - Tâm lý học - ĐHTH Sankt Peterburg - CHLB Nga. - Tên luận án: “Những yếu tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo”

Quá trình nghiên cứu khoa học

  • Khảo sát nhu cầu đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo ngành QLNNL

    2014 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm

  • Tâm lý học quản trị kinh doanh

    1998 | NXB Thống kê

  • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

    2003 | Nhà XB THống kê

Sidebar
Translate »