Nguyễn Quỳnh Hoa

Quá trình đào tạo

 • 1990: Cử nhân - Kinh tế, tổ chức quản lý xí nghiệp - Đại học Công nghệ thực phẩm Matxcơva, Liên xô (cũ)
 • 1998: Thạc sĩ - Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2003: Tiến sĩ - Kinh tế, quản lý nền kinh tế quốc dân - Đại học Tổng hợp Công nghệ thực phẩm Matxcơva, LB Nga. - Tên luận án: "Chiến lược phát triển ngành công nghệ thực phẩm tại Việt Nam"

 • Phương pháp so sánh trong thẩm định giá bất động sản: Từ lý luận đến thực tiễn.

  2005 – 2006: Đề tài cấp Cơ sở - Chủ nhiệm đề tài

 • Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. HCM

  2010 – 2011: Đề tài cấp Bộ - Thành viên nghiên cứu

 • Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản.

  2011 – 2012: Đề tài cấp Cơ sở - Chủ nhiệm đề tài

 • Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP. HCM.

  2012 – 2013: Đề tài cấp Cơ sở - Thành viên nghiên cứu

 • Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai.

  2013 – 2014: Đề tài cấp Cơ sở - Chủ nhiệm đề tài

 • Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp. HCM.

  Đồng tác giả - Tạp chí Phát triển Kinh tế số: Tháng 8, năm: 2011.

 • Thị trường nhà ở thương mại tại Tp. HCM – nhìn từ khía cạnh chính sách giá cả.

  Đồng tác giả - Tạp chí Phát triển Kinh tế số: Tháng 12, năm: 2011.

 • Định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy

  Đồng tác giả - Tạp chí Phát triển Kinh tế số: Tháng 3, năm: 2013.

 • Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản.

  Tác giả - Tạp chí Phát triển và hội nhập số 11, tháng 07 – 08/2013.

 • Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP. HCM.

  Đồng tác giả - Tạp chí Phát triển và hội nhập số 11, tháng 07 – 08/2013.

 • Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam trong tiến trình đổi mới kinh tế.

  Tác giả - Tạp chí Phát triển và hội nhập số 17 năm 2014.

 • Xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, thành phố HCM.

  Đồng tác giả - Tạp chí Phát triển Kinh tế số: Tháng 3, năm: 2015.

 • Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai

  Tác giả - Tạp chí Phát triển và hội nhập số 22 năm 2015.

 • Giáo trình Thẩm định giá trị Bất động sản

  Đồng chủ biên - 2011

 • Tài liệu ôn tập môn Kinh tế học

  Đồng tác giả - 2011

 • Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. HCM - Lý luận và thực tiễn, đồng tác giả. Sách chuyên khảo.

  Đồng tác giả - NXB Phương Đông, 2012

Sidebar
Translate »