Nguyễn Hữu Lộc

Quá trình đào tạo

 • 1984: Cử nhân - Vật lý - Đại học Sư phạm TPHCM
 • 1993: Cử nhân - Kinh tế ngoại thương - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1997: Thạc sĩ - Economics of Development - Institute of Social Studies, Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tang cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam

  2008 - 2009: Đề tài cấp Bộ - Thành viên

 • Phát triển thương mại điện tử ở các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

  2007 - 2008: Đề tài cấp Bộ - Thành viên

 • Xây dựng mô hình dự báo, xác định mức độ tác động của yếu tố đầu vào đến tang trưởng kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, thời kỳ 2001-2010

  2003 - 2004: Đề tài cấp Tỉnh - Thành viên

 • Đánh giá một thập niên hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam thông qua thương mại quốc tế

  2001: Tạp chí Phát triển kinh tế

 • Các nhân tố thu hút đầu tư trực tiếp vào Việt Nam-phân tích lý thuyết và thực tiễn

  2000 : Tạp chí Phát triển kinh tế

Sidebar
Translate »