Đỗ Hoàng Minh

Quá trình đào tạo

  • 2006: Cử nhân - Quản trị - Đại học Kinh tế TPHCM
  • 2011: Thạc sĩ - Kinh tế Phát triển - Chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)
Sidebar
Translate »