Đặng Đình Thắng

Quá trình đào tạo

  • 2009: Cử nhân - Kinh tế Lao động và Quản lý Nguồn nhân lực - Đại học Kinh tế TPHCM
  • 2015: Thạc sĩ - Kinh tế học - Victoria University of Wellington, New Zealand
Sidebar
Translate »