vantb-s

Tran Bich Van

STUDY JOURNEY

 • 1996 – Master | Business Administration | University of Economics Ho Chi Minh City
 • 1989 – Bachelor | Statistic | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH INTEREST

Valuation; International Economics


RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

 • “Xây dựng mô hình lựa chọn doanh nghiệp tương đồng trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam.” | 2017 – 2018 | University level
 • “Đề án Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Thẩm định giá theo hướng ứng dụng tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM” | 2016 | University level
 • “Tài liệu học tập: Thẩm định giá tài sản vô hình” | 2015 – 2016 | University level
 • “Thẩm định giá trị tài sản trí tuệ tại Việt Nam: Quy trình và các phương pháp.” | 2014 – 2015 | University level
 • “Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam” | 2014 – 2015 | University level
 • “Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai” | 2014 | University level
 • “Ứng dụng phương pháp Interbrand trong thẩm định giá trị thương hiệu – Nghiên cứu cho trường hợp ngành công nghệ tiệc cưới tại TP.HCM” | 2014 | University level
 • “Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Thẩm định giá tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM” | 2012 – 2013 | University level
 • “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM” | 2012 – 2013 | University level
 • “Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản – Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10.” | 2012 | University level
 • “Xử lý tài chính cho các doanh nghiệp cổ phần hóa” | 2006 | University level
 • “Luận chứng khoa học về thành lập Chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá của trường Đại học Kinh tế TP.HCM” | 2006 | University level

Research papers published locally

 • “Appraising Synergy Value in M&A Practices in Vietnam.” | 2017 | Journal name: “Công nghệ Ngân hàng” – Ho Chi Minh University of Banking
 • “Thẩm định giá trị cộng hưởng trong hoạt động M&A tại Việt Nam.” | 2016 | Journal name: “Công nghệ Ngân hàng” – Ho Chi Minh University of Banking
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes để thẩm định giá tài sản vô hình cho mục đích thương mại hóa.” | 2014 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho Hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM.” | 2013 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Xây dựng quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ngành công nghệ tiệc cưới bằng phương pháp Interbrand.” | 2013 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city

Conferences

 • “Building a Model of Selection of Comparable Firms in Business Valuation: The Case of Vietnam.” | 2017 | ASEAN Valuers Association Congress
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes trong hoạt động thẩm định giá – Nghiên cứu điển hình thương mại hóa bằng sáng chế máy X trong nông nghiệp.” | 2014 | AVA Congress

Coursebooks and materials

 • “Giáo trình Nguyên lý Thẩm định giá.” | 2012 | Internal use only
 • “Giáo trình Kinh tế Quốc tế.” | 2012 | Internal use only
Translate »