Thái Trí Dũng

Thai Tri Dung

STUDY JOURNEY

 • 1998 – Bachelor | Business Administration | University of Economics Ho Chi Minh City
 • 1991 – PhD | Psychologies | Saint Petersburg University, Russia
 • 1988 – Bachelor | Psychologies | Saint Petersburg University, Russia

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

 • “Nghiên cứu, xây dựng một số nội dung đề án: cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của Bộ Nội vụ.” | 2018 | University level
 • “Khảo sát nhu cầu đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị nguồn nhân lực.” | 2014 | University level

Research papers published locally

Research papers published globally

Conferences

 • “Vận dụng mô hình “lớp học đảo ngược” và tâm lý học nhận thức để nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến.” | 2020 | Conference name: “Phương pháp giảng dạy trong thời kỳ công nghệ 4.5”
 • “Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.” | 2020 | Conference name: “Hội thảo góp ý cho soạn thảo văn kiện Đại Hội Đảng lần thứ 13”
 • “Vai trò của phong cách lãnh đạo chuyển đổi trong việc tạo động lực làm việc cho người lao động.” | 2019 | Conference name: “Phát triển kỹ năng lao động”
 • “Human Resource Management Practices and Firm Outcomes: Evidence from Vietnam.” | 2016 | Conference name: “Human Resource Management”

Coursebooks and materials

 • “Kỹ năng giao tiếp.” | 2005 | Publishing name: “Đại học Kinh tế TP.HCM”
 • “Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh.” | 2003 | Publishing name: “Thống kê”
 • “Tâm lý học quản trị kinh doanh.” | 1998 | Publishing name: “Thống kê”
Translate »