ms nhung

Nguyen Thi Tuyet Nhung

STUDY JOURNEY

 • 2013 – Master | Finance and Investment | The University of Nottingham, Malaysia Campus |  Topic: “Stock Returns Predictability and Market Timing Trading – Evidence from Malaysian Stock Market.”
 • 2009- Bachelor | Finance, Accounting and Management | The University of Nottingham, Malaysia Campus 

RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

 • “Herding in frontier stock markets: evidence from Vietnamese stock market.” | 2016 – 2017 | University level

Research papers published locally

 • “Tác động từ dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam.” | 2020 | Journal name: “Ngân hàng”
 • “Đa dạng hóa và giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng tài chính tại Việt Nam.” | 2017 | Journal name: “Khoa học” – Vietnam National University Ho Chi Minh city
 • “Nghiên cứu Quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam.” | 2016 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 • “Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.” | 2016 | Journal name: “Công nghệ Ngân hàng” – Ho Chi Minh University of Banking
 • “Hệ số beta trong mô hình CAPM theo cách tiếp cận Bottom-up: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.” | 2015 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 • “Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát trong quy trình thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các NHTM Việt Nam.” | 2015 | Journal name: “Công nghệ Ngân hàng” – Ho Chi Minh University of Banking
 • “Thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam hiện nay.” | 2014 | Journal name: “Công nghệ Ngân hàng” – Ho Chi Minh University of Banking
 • “Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá trị doanh nghiệp.” | 2014 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city

Research papers published globally

 • “Herding in frontier stock markets: evidence from the Vietnamese stock market.” | 2018 | Accounting & Finance
 • “Determinants of capital structure choice: Empirical evidence from Vietnamese listed companies.” | 2016 | Society and Economy in Central and Eastern Europe
 • “Herd behaviour in Southeast Asian stock markets—An empirical investigation.” | 2015 | Acta Oeconomica

Conferences

 • “Do difference in directors makes a difference- Evidence from a developing country.” | 2019 | Vietnam Symposium in Banking and Finance
 • “Working capital requirements and firm performance – Evidence from firms listed on the Vietnamese stock market.” | 2016 | International Conference on Finance and Economics
 • “Price limits and stock market volatility – Empirical evidence from the Ho Chi Minh stock exchange.” | 2015 | International Scientific Conference: Finance and Performance of Firms in Science Education and Practice
 • Stock returns predictability and market timing trading – Evidence from Malaysia stock market.” | 2014 | International Conference on Finance and Economics
Translate »