Nguyen Thi Tam Hien

Nguyen Thi Tam Hien

STUDY JOURNEY

 • 2015 – Master | Development Economics | The University of Queensland, Australia | Topic: “”
 • 2010 – Bachelor | Finance and Banking | The University of Da Nang-University of Economics

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

 • “Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thiệt hại và khả năng phục hồi của các doanh nghiệp Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19.” | 2020 – 2021 | University level
 • “Tiết kiệm và bảo hiểm trong các chiến lược dự phòng rủi ro của nông hộ: nghiên cứu tại đồng bằng sông Cửu Long.” | 2020 – 2021 | University level
 • “Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum.” | 2018 – 2019 | University level
 • “Tín dụng vi mô đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp.” | 2016 – 2017 | University level
 • “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.” | 2013 | Province level

Research papers published locally

 • “Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho Tây Nguyên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” | 2020 | Journal name: “Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương”
 • “Tín dụng vi mô trong hoạt động xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Kon Tum.” | 2018 | Journal name: “Công nghệ ngân hàng”
 • “Tín dụng vi mô ở Bắc Tây Nguyên nhìn từ góc độ các khoản vay chính sách.” | 2017 | Journal name: “KHCN và môi trường Gia Lai”
 • “Mối quan hệ giữa môi trường và tăng trưởng kinh tế ở các nước châu Á – Thái Bình Dương.” | 2017 | Journal name: “Tạp chí khoa học: Kinh doanh và Kinh tế” – Vietnam National University
 • “Tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Nghiên cứu tại Việt Nam.” | 2017 | Journal name: “Khoa học Công Nghệ” – The University of Da Nang

Research papers published globally

Conferences

 • “Causality relationship between growth and energy use: A case study of Vietnam.” | 2016 | International conference on Policies and sustainable economic development
 • “Migration in the Central Highlands: status and solutions.” | 2016 | National conference on Social development and management in the Central Highlands: theoretical and practical problems
 • “Solutions for mobilizing capital for Mang Den national ecotourism area.” | 2013 | Provincial conference on Developing Mang Den national ecotourism area

Coursebooks and materials

Translate »