Nguyen Thi Hong Thu

Nguyen Thi Hong Thu

STUDY JOURNEY

  • 2015 – Master | Development Economics | Vietnam – Netherlands Programme for M.A in Development – University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “”
  • 2008 – Bachelor | Economics | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

  • “Historical buildings impact on property values in HCMC.” | 2019 | University level
  • “Tác động của hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị đến hoạt động kinh doanh của hộ gia đình và kinh tế phi chính thức.” | 2019 | Ministry level
  • “Nhận diện và tổng quan các phương pháp trong từng cách tiếp cận thẩm định giá tài sản vô hình.” | 2015 | University level

Research papers published locally

  • “Giá trị kinh tế của vỉa hè tại TP.HCM.” | 2020 | Journal name: “Khoa học” – Open University Ho Chi Minh City

Research papers published globally

  • “The External Impacts of Historic Landmarks and Buildings on Townhouse Prices in Vietnam.” | 2021 | International Journal of Housing Markets and Analysis
  • “Bảo tồn di tích lịch sử và giá nhà phố: Nghiên cứu điển hình tại TP.HCM” | 2021 | Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES)

Conferences

  • “The value of sidewalk in real property in commercial-residential neighborhood.” | 2019 | International Conference on Business and finance  

Coursebooks and materials

Translate »