hoanh-s

Nguyen Quynh Hoa

STUDY JOURNEY 

 • 2003 – PhD | Economics and National economy management | Faculty of Economics – Moscow State University of Food Production, Russia | Topic: “Strategy for developing food technology industry in Vietnam”  
 • 1998 – Master | Finance, currency circulation and credit | University of Economics Ho Chi Minh city, Vietnam
 • 1990 – Bachelor | Economics, factory organization and management | Faculty of Economics –Moscow University of Food Production, (former) Soviet Union

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

 • “Applying mass valuation technique in real estate management in Government sector.” | 2013 – 2014 | University level
 • “Constructing real estate price adjustment coefficient for individual ” | 2012 – 2013 | University level
 • “Methods for determining capitalization rate applied in real estate valuation.” | 2011 – 2012 | University level
 • “Development policy for commercial housing in Ho Chi Minh city.” | 2010 – 2011 | Ministry level
 • “Comparison method in real estate valuation: From theory to practice.” | 2004 – 2007 | University level

Research papers published locally

 • “Nhà ở xã hội tại TP.HCM sau 10 năm thực hiện Chiến lược Nhà ở quốc gia.” | 2020 | Conference Proceedings: “Hoạt động Thẩm định giá ở VN trong thời kỳ CMCN 4.0. NXB Kinh tế Tp.HCM”
 • “Ứng dụng tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá đất nông nghiệp ở Việt Nam.” | 2019 | Conference Proceedings: “Ngành thẩm định giá ở Việt Nam – Hơn 20 năm hình thành và phát triển. NXB Kinh tế TP.HCM”
 • “Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai.” | 2015 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.” | 2015 | Journal: “Phát triển Kinh tế số”
 • “Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam trong tiến trình đổi mới kinh tế.” | 2014 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.HCM.” | 2013 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản.” | 2013 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy” | 2013 | Journal: “Phát triển Kinh tế số”
 • “Thị trường nhà ở thương mại tại TP.HCM – nhìn từ khía cạnh chính sách giá cả.” | 2011 | Journal: “Phát triển Kinh tế số”
 • “Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM.” | 2011 | Journal: “Phát triển Kinh tế số”

Research papers published globally

 • “Real Estate Market in Vietnam Economy.” | 2018 | Real Estate Issue 3
 • “Analysis of factors affecting Ho Chi Minh city’s office rental price using Hedonic model.” | 2018 | International Scientific Conference Environmental Science for Construction Industry – ESCI

Conferences

Coursebooks and materials

 • “Tài liệu học tập: Thẩm định giá bất động sản.” | 2020 | Kinh tế TP.HCM Publishing
 • “Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. HCM – Lý luận và thực tiễn.” | 2012 | Phương Đông Publishing
 • “Tài liệu ôn tập môn Kinh tế học.” | 2011 | Internal use only
 • “Giáo trình Thẩm định giá trị Bất động sản” | 2011 | Internal use only
Translate »