trannnh-s

Nguyen Ngoc Ha Tran

STUDY JOURNEY

  • 2003 – Master | Development Economics | Vietnam – Netherlands Programme for M.A in Development – University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “”
  • 2000 – Bachelor | Development Economics | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

  • “Vai trò của Tổng công ty trong quá trình phát triển kinh tế.” | 2007 – 2008 | Department level
  • “Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại TP.HCM.” | 2006 – 2007 | Department level  

Research papers published locally

Research papers published globally

  • Job Search Theory: The Role of Social Capital On Behaviors of Job Seekers.” | 2020 | International Conference on Business and Finance 2020

Conferences

  • “Đóng góp của tài sản vô hình vào dòng ngân lưu của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.” | 2020 | Conference name: “Thẩm định giá thường niên năm 2020”

Coursebooks and materials

Translate »