Nguyễn Ngọc Danh

Nguyen Ngoc Danh

STUDY JOURNEY

  • 2011 – Master | Banking and Finance | Centre Franco-Vietnamien de formation à la Gestion (CFVG), Việt Nam | Topic: “The determinant of banks’ capital buffer”
  • 2009 – Master | Development Economics | Vietnam – Netherlands Programme for M.A in Development – University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “The determinant of early children health”
  • 2005 – Bachelor | Planning and Investment | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

  • “Ứng dụng hàm sản xuất để đánh giátác động các quy định về tài chính đến tốc độ tăng trưởng năng suất TFP của các ngân hàng thương mại: Trường hợp của năm nước ASEAN” | 2014 | University level
  • “Xây dựng nhóm chỉ số đo lường nghèo đa chiều tại nông thông Việt Nam.” | 2014 | University level
  • “Đo lường nghèo đa chiều tại nông thông Việt Nam” | 2012 | University level

Research papers published locally

  • “Đa dạng hóa sinh kế và xóa đói giảm nghèo.” | 2013 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city

Research papers published globally

Conferences

Coursebooks and materials

Translate »