profile pic 2019 09 10 (1) (2)

Nguyen Luu Bao Doan

STUDY JOURNEY

 • 2012 – Post-doc training | Environmental Economics | Economy and Environment Program for Southeast Asia, Bandung, Indonesia
 • 2008 – PhD | Urban and Regional Planning and Design | University of Maryland, College Park, USA | Topic: “The Spatial and Social Dimensions of Innovation”
 • 2002 – Master | Public Affairs | Indiana University, Indianapolis, USA
 • 1998 – Bachelor | English | Vietnam’s National University Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

Research papers published locally

 • “Bảo tồn di tích lịch sử và giá nhà phố: Nghiên cứu điển hình tại TP. Hồ Chí Minh” | 2020 | Journal name: “Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á”
 • “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến FDI của các tỉnh thành Việt Nam bằng mô hình kinh tế lượng không gian.” | 2017 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh City
 • “Đo lường tác động của thái độ tiêu dùng đến hành vi góp phần tái chế chất thải trong hộ gia đình: Nghiên cứu tình huống tại Cần Thơ và TP.HCM.” | 2015 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh City
 • “Các nhân tố chuyển đổi sử dụng đất ở góc độ quy hoạch vùng.” | 2012 | Journal name: “Quy hoạch Đô thị”

Research papers published globally

 • “The External Impacts of Historic Landmarks and Buildings on Townhouse Prices in Vietnam” | 2021 | International Journal of Housing Market and Analysis
 • “Evidence of Urban Sprawl’s Impacts on Social Capital” | 2010 | Environment & Planning B: Planning and Design
 • “Graduate Real Estate Education in the US: Diverse Options for Prospective Students.” | 2010 | Journal of Real Estate Practice and Education
 • “The impacts of Immigration on Four Low Wage Industries in the 1990s.” | 2010 | Economic Development Quarterly
 • “The Effects of High Density Zoning on Multifamily Housing Construction in the Suburbs of Six US Metropolitan Areas.” | 2010 | Urban Studies
 • “The impacts of Immigration on Computer Manufacturing in the 1990s. ” | 2009 | Economic Development Quarterly
 • “Use of Greenway Trails in Indiana.” | 2004 | Journal of Urban Planning and Development

Conferences

 • “Challenges to successful social innovation for the poor in Vietnam.” | 2013 | ASIALICS Conference
 • “The need to integrate urban planning and rural development for Vietnam’s future food security.” | 2012 | The international Conference on Vietnamese Studies organized by the Vietnamese Academy of Social Sciences and Vietnam National University

Coursebooks and materials

Translate »