ducnk-s

Nguyen Kim Duc

STUDY JOURNEY

 • 2016 – Master | Finance | University of Economics Ho Chi Minh city (UEH), Vietnam
 • 2015 – Bachelor | Audit | University of Economics Ho Chi Minh city, Vietnam
 • 2011 – Bachelor | Valuation | University of Economics Ho Chi Minh city, Vietnam 

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

 • “Tác động của dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam.” | 2018 – 2019 | University level
 • “Xây dựng mô hình lựa chọn doanh nghiệp tương đồng trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam” | 2017 – 2018 | University level
 • “Sự phù hợp của hệ số beta có điều chỉnh đòn bẩy trong thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam” | 2016 | University level
 • “Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay” | 2014 – 2015 | University level
 • “Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam” | 2014 – 2015 | University level
 • “Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Thẩm định giá tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM” | 2012 – 2013 | University level

Research papers published locally

 • “Tác động từ dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam.” | 2020 | Journal name: “Ngân hàng”
 • “Đa dạng hóa và giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng tài chính tại Việt Nam.” | 2017 | Journal name: “Khoa học” – Vietnam National University
 • “Nghiên cứu Quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam.” | 2016 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 • “Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.” | 2016 | Journal name: “Công nghệ Ngân hàng” – Ho Chi Minh University of Banking
 • “Hệ số beta trong mô hình CAPM theo cách tiếp cận Bottom-up: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.” | 2015 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 • “Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát trong quy trình thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các NHTM Việt Nam.” | 2015 | Journal name: “Công nghệ Ngân hàng” – Ho Chi Minh University of Banking
 • “Thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam hiện nay.” | 2014 | Journal name: “Công nghệ Ngân hàng” – Ho Chi Minh University of Banking
 • “Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá trị doanh nghiệp.” | 2014 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city

Research papers published globally

 • “The suitability of Proxy Levered Beta in corporate valuation – Evidence from Vietnam.” | 2018 | Asian Economic and Financial Review
 • “Corporate governance, pyramid ownership, and firm value: Evidence from Vietnam.” | 2018 | Journal of Asian Business and Economic Studies
 • “Appraising Synergy Value in M&A Practices in Vietnam.” | 2017 | Banking Technology Review

Conferences

 • “Family ownership, pyramids and bank risk in Vietnam.” | 2020 | SOBC 2020
 • “Impact of digital banking on the financial performance of commercial banks as evidenced by consumer experience.” | 2020 | SOBC 2020
 • “Investigating intellectual capital: A new role of IPR reform in Southeast Asian Nations.” | 2020 | SOBC 2020
 • “The role of intellectual capital in mitigating inflation-related tax distortions.” | 2019 | The International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning
 • “Do firms face a higher real tax burden in the presence of inflation? An analysis based on business valuation theory.” | 2019 | ASEAN Valuers Association (AVA) Congress
 • “Investigating intellectual capital: A new role of IPR reform in Southeast Asian Nations.” | 2019 | The International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning
 • “Impact of digital banking on the financial performance of commercial banks as evidenced by consumer experience.” | 2019 | The ASIA Conference on Business and Economic Studies
 • “Building a Model of Selection of Comparable Firms in Business Valuation: The Case of Vietnam.” | 2017 | AVA Congress
 • “Research on business diversification and corporate value in times of financial crisis in Vietnam.” | 2016 | The 5th Vietnam International Conference – Sustainable Development in the Context of Global Change
 • “The suitability of proxy levered beta in corporate valuation – Evidence in Vietnam.” | 2016 | The Asia – Pacific INFINITI Conference on International Finance
 • “Cost of Capital Approach, APV Approach in corporate valuation.” | 2014 | AVA Congress
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes trong hoạt động thẩm định giá – Nghiên cứu điển hình thương mại hóa bằng sáng chế máy X trong nông nghiệp.” | 2014 | AVA Congress

Coursebooks and materials

 • “Tài sản thương hiệu ngân hàng thương mại: Chỉ số vai trò & Điểm số sức mạnh nhãn hiệu.” | 2020 |
 • “Hệ số beta trong thẩm định giá doanh nghiệp – Các mô hình và các kỹ thuật tính toán.” | 2017 | UEH Publishing House
 • “Phương pháp Chi phí vốn và Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp.” | 2014 | UEH Publishing House
Translate »