locnh-s

Nguyen Huu Loc

STUDY JOURNEY

 • 1997 – Master | Development Economics | Vietnam – Netherlands Programme for M.A in Development – University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “FDI flows and Economic Growth of Vietnam.”
 • 1993 – Bachelor | International Trade | University of Economics Ho Chi Minh City
 • 1984 – Bachelor | Physics | University of Education Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

 • “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam.” | 2008 – 2009 | Ministry level
 • “Phát triển thương mại điện tử ở các doanh nghiệp TP.HCM: Thực trạng và giải pháp.” | 2007 – 2008 | Ministry level
 • “Xây dựng mô hình dự báo, xác định mức độ tác động của yếu tố đầu vào đến tăng trưởng kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, thời kỳ 2001-2010.” | 2003 – 2004 | Province level

Research papers published locally

 • “Thay đổi lớn trong dòng vốn đầu tư quốc tế và thách thức mới về thu hút vốn đầu tư dựa vào giá lao động rẻ của Việt Nam.” | 2021 | Information and Communications Publishing House, Vietnam
 • “Đẩy mạnh đầu ra nông sản Việt Nam trước các rào cản kỹ thuật EVFTA.” | 2020 | Lao Động Publishing House
 • “Đánh giá Lợi thế Cạnh tranh ngành Da giày Việt Nam.” | 2020 | Journal name: “Công thương”
 • “Đánh giá một thập niên hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam thông qua thương mại quốc tế.” | 2001 | Journal name: “Kinh tế Phát triển” – University of Economics Ho Chi Minh City
 • “Các nhân tố thu hút đầu tư trực tiếp vào Việt Nam-phân tích lý thuyết và thực tiễn.” | 2000 | Journal name: “Kinh tế Phát triển” – University of Economics Ho Chi Minh City

Conferences

 • “EVFTA, xuất khẩu Việt Nam và Rào cản kỹ thuật.” | 2020 | STBI – University of Economics Ho Chi Minh City
 • “Giảng dạy Kinh tế quốc tế và các môn Kinh tế trong Cách mạng công nghệ 4.0.” | 2020 | STBI – University of Economics Ho Chi Minh City
 • “Vì sao Vốn đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam còn khiêm tốn.” | 2019 | School of Economics seminar – University of Economics Ho Chi Minh City
 • “Teaching the Progressive Curriculum in English.” | 2018 | School of Economics yearly seminar – University of Economics Ho Chi Minh City
 • “Thương mại Tự do, Lợi thế nhờ qui mô và Phát triển Thương mại Nội vùng CPTPP Tây Bán Cầu của Việt Nam.” | 2018 | School of Economics seminar – University of Economics Ho Chi Minh City
 • “Phương pháp giảng dạy chương trình tiên tiến.” | 2017 | School of Economics seminar – University of Economics Ho Chi Minh City

Coursebooks and materials

 • “Problems on International Economics” | 2008 | Statistics Publisher
 • “International Economics” | 1998 | Educational Publisher
Translate »