Nguyen Huu Dung

Nguyen Huu Dung

STUDY JOURNEY

 • 2007 – PhD | Development Research | International Institute of Social Studies | Topic: “Economic and environmental consequences of agrochemical use for intensive rice cultivation in the Mekong Delta, Vietnam”
 • 1994 – Master | Developing Agricultural systems | Chiang Mai University, Thailand | Topic: “”
 • 1983 – Bachelor | Agriculture | Nong Lam University Ho Chi Minh City  

RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

 • “Dự án ASIA link 13: Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu kinh tế tài nguyên và môi trường tại Việt Nam và Trung Quốc.” | 2005 – 2008 | Global level
 • “Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Nông nghiệp, Nông thôn Tỉnh Bình Phước từ 2006-2010: Định hướng và giải pháp.” | 2004 – 2006 | Province level
 • “Đánh giá Vai trò của Phụ nữ Nông thôn trong Vấn đề Phát triển Nông nghiệp Bền vững và Xóa đói Giảm nghèo tại Đồng Bằng sông Cửu Long.” | 1995 – 1997 | VNRP
 • “Những Biện pháp Kinh tế, Tổ chức và Quản lý để Phát triển Nông nghiệp Hàng hóa và Chuyển đổi Cơ cấu Kinh tế Nông thôn Nam Bộ.” | 1994 – 1996 | Ministry level

Research papers published locally

 • “Tác động kinh tế của Biến đổi Khí hậu đến sản xuất ngành Trồng trọt Việt Nam: Mô hình trường phái Ricardo.” | 2011 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 • “Wage Differentials of Migrants and Non-Migrant in Eastern South Vietnam.” | 2011 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 •  “Consumers’ Willingness to Pay for Plastic Recycling in Vietnam: The Case of Hochiminh City.” | 2011 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 • “Variable Input Demand and Rice Supply in the Mekong Delta: An Empirical Analysis.” | 2010 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 • “Driving Forces in Decline in Low Secondary School Enrollment: A Case Study of Bac Lieu Province.” | 2010 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city

Research papers published globally

 • “How Severe is the Impact of Climate Change on Crop Production in the Mekong delta Vietnam?” | 2012 | Journal of International Business
 • “An Analytical framework for Sustainability of Intensive Rice Production and Farmers’ Livelihood.” | 2012 | Science & Technology Development Journal 
Translate »