trangnht-s

Ngo Hoang Thao Trang

STUDY JOURNEY

  • 2018 – PhD | Development Economics | University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “Năng suất của DNNVV ở Việt Nam. Vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh.”
  • 2010 – Master | Resource Economics | Fulbright University Vietnam | Topic: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc bỏ học cấp 2 của trẻ em Việt Nam.”
  • 2006 – Bachelor | Pricing | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

  • “Rào cản thể chế đến khoa học đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.” | 2019 | Ministry level
  • “Ảnh hưởng của năng suất doanh nghiệp thông qua mạng lưới doanh nghiệp.” | 2016 | University level
  • “Các phương pháp thẩm định giá trị thương hiệu.” | 2012 | University level

Research papers published locally

  • “Phân tích vai trò của xuất khẩu đến năng suất của DNNVV” | 2018 | Journal name: “Kinh tế phát triển”
  • “Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Vai trò của hoạt động đổi mới.” | 2017 | Open University Ho Chi Minh City Publishing House
  • “Tác động của tính bất định của môi trường kinh doanh lên hiệu quả doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của mạng lưới doanh nghiệp.” | 2016 | Open University Ho Chi Minh City Publishing House

Conferences

  • “Absorptive capacity, external network, government support and innovation of SMEs Vietnam.” | 2020 | ICBF Conference
Translate »