Le Ngoc Uyen

Le Ngoc Uyen

STUDY JOURNEY

 • 2004 – PhD | Economics | University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “Solutions of developing advantages and overcoming disadvantages in export of Vietnam in integrated process”
 • 1997 – Master | Development Economics | Vietnam – Netherlands Programme for M.A in Development – University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “Mobilisations investment capital for economic growth in HCM city”
 • 1996 – Master | Finance | University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “Một số giải pháp huy động vốn đầu tư cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.”
 • 1987 – Bachelor | Management Economics and National Planning | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

Research papers published locally

 • “Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thúc đẩy xuất khẩu” | 2004 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 • “Một số vấn đề thực tế và bài học kinh nghiệm thực hiện tự do hóa tài chính ở một số nước đang phát triển.” | 2000 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city

Research papers published globally

 • “Export of rice from Vietnam” | 2001 | Economic development review
 • “Process of reforming trade policy in Vietnam.” | 2001 | Economic development review

Conferences

Coursebooks and materials

 • “Sách Bài tập Kinh tế Phát triển” | 2012 | University of Economics Ho Chi Minh City Publishing House
 • “Giáo trình Phân tích lợi ích – chi phí” | 2012 | University of Economics Ho Chi Minh City Publishing House
 • “Giáo trình Kinh tế phát triển” | 2012 | Publisher name: “Lao động”
 • “Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế tài nguyên và môi trường.” | 2007 | Open University Ho Chi Minh City Publishing House
 • “Giáo trình Kinh tế phát triển – Lý thuyết và thực tiển” | 2006 | Publisher name: “Thống kê TP.HCM”
Translate »