Lam Manh Ha

Lam Manh Ha

STUDY JOURNEY

  • 1997 – Master | Economics and Finance | University of Orleans, France | Topic: “FDI in Vietnam, opportunities and challenges for the economy”
  • 1996 – Master | Business Administration | University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “Chiến lược phân phối sản phẩm của công ty Tribeco” 
  • 1986 – Bachelor | National Economy Planning | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

Research papers published locally

  • “Số nhân tiền có thể nhỏ hơn một?.” | 2020 | School of Economics Magazine

Research papers published globally

Conferences

  • “Exchange rate and its application for teaching macroeconomics in Vietnam.” | 2015 | School of Economics Conference
  • “Syllabus of Macroeconomics for Advanced Program.” | 2014 | School of Economics Conference

Coursebooks and materials

  • “Tóm tắt – Bài tập – Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô.” | 2018 | UEH Publishing House
  • “Bài tập -Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô I.” | 2017 | Statistic Publishing House
  • “Kinh tế học vi mô (translated from Pindyck & Rubinfeld 2013)” | 2015 | UEH Publishing House
  • “Hướng dẫn học tập Kinh tế vĩ mô, tái bản lần thứ 3.” | 2012 | Open University HCMC Publishing House
Translate »