thinhhv-s

Huynh Van Thinh

STUDY JOURNEY

  • 2000 – Master | Economics | Colombo University, Sri Lanka | 
  • 1996 – Master | Economics | Tổng Hợp University Ho Chi Minh City | 
  • 1990 – Bachelor | Economics | Tổng Hợp University Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

Coursebooks and materials

  • “Kinh tế học Vi mô” | 2015 | University of Economics Ho Chi Minh City
  • “Kinh tế học vĩ mô – Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập.” | 1997 | University of Finance and Accounting Ho Chi Minh City
  • “Kinh tế học vĩ mô” | 1996 | University of Finance and Accounting Ho Chi Minh City
  • “Kinh tế học vi mô- câu hỏi trắc nghiệm và bài tập” | 1995 | University of Finance and Accounting Ho Chi Minh City
  • “Kinh tế học vi mô” | 1994 | University of Finance and Accounting Ho Chi Minh City
Translate »