tienhk-s

Huynh Kieu Tien

STUDY JOURNEY

  • 2014 – Master | Property Development | University of New South Wales, Australia 
  • 2010 – Bachelor | Valuation | University of Economics Ho Chi Minh City 

RESEARCH ACTIVITIES

PhD supervision

On-going research projects

Completed research projects

  • “Tài liệu học tập Thẩm định giá Bất động sản.” | 2019 | University level
  • “Tài liệu học tập Thẩm định giá Doanh nghiệp.” | 2017 | University level
  • “Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc Mua bán Sáp nhập tại Việt Nam hiện nay.” | 2014 | University level
  • “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.HCM.” | 2012 – 2013 | Ministry level
  • “Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản – Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10.” | 2012 | University level  

Research papers published locally

Research papers published globally

Conferences

Coursebooks and materials

  • “Giáo trình Nguyên lý Thẩm định giá .” | 2012 | Internal use only
Translate »