sinhh-s

Hay Sinh

STUDY JOURNEY 

 • 2001 – PhD | Finance | University of Economics Ho Chi Minh City. Topic: “Hoàn thiện các hình thức huy động vốn của ngân sách nhà nước trong cơ chế thị trường ở nước ta.”
 • 1995 – Master | Business Administration | Ho Chi Minh City University of Technology
 • 1982- Bachelor | Kinh tế Công nghiệp | University of Economics Ho Chi Minh City 

RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

 • “Xây dựng mô hình lựa chọn doanh nghiệp tương đồng trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam.” | 2017 – 2018 | University level
 • “Đề án Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Thẩm định giá theo hướng ứng dụng tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.” | 2016 | University level
 • “Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam.” | 2015 | University level
 • “Thẩm định giá trị tài sản trí tuệ tại Việt Nam. Quy trình và các phương pháp.” | 2014 – 2015 | Ministry level
 • “Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ thẩm định giá tại trường Đại học kinh tế TP.HCM.” | 2013 | University level  
 • “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.HCM.” | 2012 – 2013 | University level
 • “Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản – Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10.” | 2012 | University level
 • “Luận chứng khoa học về thành lập Chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá của trường Đại học Kinh tế TP.HCM.” | 2006 | University level
 • “Xử lý tài chính cho các doanh nghiệp cổ phần hóa.” | 2006 | University level

Research papers published locally

 • “Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp.” | 2014 | Journal name: “Phát triển Kinh tế” – University of Economics Ho Chi Minh city
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes để thẩm định giá tài sản vô hình cho mục đích thương mại hóa.” | 2014 | Journal name: ” Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Ước tính Chi phí phá sản trong Thẩm định giá trị Doanh nghiệp.” | 2013 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho Hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM.” | 2013 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Ước tính Xác suất phá sản trong Thẩm định giá trị Doanh nghiệp.” | 2013 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Tác động của chính sách vĩ mô 9 tháng đầu năm lên giá căn hộ Quý IV/2012.” | 2012 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
 • “Tái cấu trúc Doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động Thẩm định giá trị doanh nghiệp.” | 2012 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance”
 • “Ước tính hệ số Beta trong Thẩm định giá trị Doanh nghiệp.” | 2012 | Journal name: “Hội nhập & Phát triển” – Ho Chi Minh City University of Economics and Finance

Research papers published globally

 • “The suitability of Proxy Levered Beta in corporate valuation – Evidence from Vietnam.” | 2018 | Asian Economic and Financial Review

Conferences

 • “Building a Model of Selection of Comparable Firms in Business Valuation: The Case of Vietnam.” | 2017 | ASEAN Valuers Association (AVA) Congress
 • “Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp Chi phí vốn và phương pháp APV.” | 2014 | AVA Congress
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes trong hoạt động thẩm định giá – Nghiên cứu điển hình thương mại hóa bằng sáng chế máy X trong nông nghiệp.” | 2014 | AVA Congress

Coursebooks and materials

 • “Hệ số beta trong thẩm định giá doanh nghiệp – Các mô hình và các kỹ thuật tính toán.” | 2017 |
 • “Kinh tế vi mô (translated from MicroEconomics – Robert S. Pindyck, Danidel L. Rubinfeld).” | 2015 |
 • “Phương pháp Chi phí vốn và Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp.” | 2014 |
 • “Giáo trình Kinh tế Vi mô” | 2014 | Internal use only
 • “Giáo trình Nguyên lý Thẩm định giá” | 2012 | Internal use only
Translate »