chau-van-thanh

Chau Van Thanh

STUDY JOURNEY

  • 1995 – Master | Development Economics | Vietnam – Netherlands Programme for M.A in Development – University of Economics Ho Chi Minh City | Topic: “FDI flows and Economic Growth of Vietnam.”
  • 1987 – Bachelor | National Economic Planning | University of Economics Ho Chi Minh City

RESEARCH ACTIVITIES

Completed research projects

  • “Nghiên cứu tình huống: Các Tình huống Phân tích Tình hình Kinh tế Vĩ mô Việt Nam.” | 2018 – 2019 | University level
  • “Nghiên cứu tình huống: Những Tình huống Phân tích Chính sách Vĩ mô và Hệ thống Tài chính.” | 2017 – 2018 | University level

Coursebooks and materials

  • “Những Câu chuyện ngắn về Kinh tế Vĩ mô – Tập 1” | 2017 | National University Ho Chi Minh City Publishing House
  • “Kinh tế học Vĩ mô (translated from Principles of Macroeconomics, N Gregory Mankiw) | 2014 | Internal use only – Cengage Learning
  • “Hướng dẫn tóm tắt về Kinh tế Vĩ mô – Những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết (translated from A Concise Guide to Macroeconomics, David A. Moss)” | 2009 | Internal use only
  • “Kinh tế Phát triển” | 2007 | “Lao Động” Publishing House
Translate »