Văn phòng Khoa

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công
 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

Cử nhân
Chuyên viên
38 448222
0973013668
huongntt@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:
 • Đầu mối liên hệ và tổng hợp các việc liên quan đến giảng dạy: kế hoạch; chương trình đào tạo; đề cương; phân công giảng dạy; phân công hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ, tiến sĩ;góp ý đề cương luận văn thạc sĩ, tiến sĩ; bảo vệ chuyên đề tiến sĩ; chuẩn bị hồ sơ đề xuất hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ.
 • Phân công cán bộ coi thi.
 • Thông tin và hồ sơ giảng viên thỉnh giảng.
 • Kê khai thanh toán thù lao giảng dạy.
 • Nghiên cứu khoa học: hỗ trợ triển khai đăng ký đề tài khoa học cấp trường và kê khai giờ hoạt động khoa học.
 • Tổng hợp dự toán và quyết toán hội thảo.
 • Công tác văn phòng: trực, tiếp nhận và giải quyết thông tin, triển khai yêu cầu công việc của lãnh đạo Khoa,đăng ký thông tin lịch tuần UEH, tổ chức hội họp…
 • Tiếp nhận và thông tin về tình hình giảng dạy.
 • Liên hệ tư vấn hướng nghiệp, cung cấp nội dung chương trình đào tạo (khi sinh viên có nhu cầu).
 • Công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá công việc.
 • Quản lý tài sản (thống kê, cập nhật, liên hệ phòng chức năng nhận, trả, tổng hợp nhu cầu, đề xuất trang bị…)
 • Tham gia quản lý chất lượng ISO.
 • Kế toán

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên
 • Tiếp nhận và thông tin các vấn đề về sinh viên
 • Cấp, phát các thông báo, giấy chứng nhận, giới thiệu … của UEH cho sinh viên
 • Văn thư
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Hỗ trợ công việc cho Công đoàn Khoa

Le-Thi-Cam-Thu

Lê Thị Cẩm Thu

Cử nhân
Chuyên viên
38.448.222
0969.060408
0933.871.925
camthu@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:
 • Các việc liên quan đến: lịch thi, đề thi, điểm thi, bài thi, chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp
 • Tổ chức kho lưu trữ bài thi, chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp
 • Kê khai thanh toán thù lao hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho giảng viên
 • Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên
 • Cấp, phát các thông báo, giấy chứng nhận… của UEH cho sinh viên
 • Tiếp nhận và chuyển thông tin của Trường cho giảng viên
 • Tiếp nhận và thông tin các vấn đề có liên quan đến sinh viên
 • Liên hệ tư vấn hướng nghiệp
 • Thủ quỹ
 • Văn thư
 • Văn phòng
 • Tạm ứng, thanh toán kinh phí hội thảo, văn phòng phẩm, báo chí, môi trường
 • Tham gia trong đội phòng cháy, chữa cháy của cơ sở

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Phân công cán bộ coi thi
 • Nhận đề tài + chuẩn bị đề xuất Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ
 • Nhận đề cương góp ý luận văn cao học
 • Tình hình giảng dạy của giảng viên
 • Quản lý chất lượng ISO
 • Tổ chức hội họp
 • Hỗ trợ công việc cho công đoàn khoa

 

 

Blog Attachment
Translate »