[STBI-21-09-2017] Vai trò của FDI và đặc trưng doanh nghiệp đối với xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

Trình bày: Phạm Thế Anh. Trường đại học Nha Trang
Thời gian: 11h ngày 21 tháng 09 năm 2017
Địa điểm: H001
Tóm tắt:
Nghiên cứu tìm hiểu vai trò của FDI đối với năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam, sử dụng bộ dữ liệu bảng với gần 140.000 quan sát trong giai đoạn 2011-2013. Mô hình Heckman giúp kiểm soát vấn đề thiên lệch chọn mẫu và ước lượng đồng thời hai quyết định của doanh nghiệp là tham gia và tỷ trọng xuất khẩu. Kết quả ước lượng cho thấy FDI có ảnh hưởng đáng kể đến năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước hay hiệu ứng lan tỏa xuất khẩu có tồn tại. Doanh nghiệp tư nhân, có thâm niên hoạt động, có mức độ vốn hóa cao và hoạt động ở khu vực miền Bắc và Trung được hưởng lợi từ lan tỏa xuất khẩu. Kiến nghị chính sách được tập trung cho hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tư nhân.
Blog Attachment
Translate »