Tham luận tại hội thảo về hoàn thiện luật thuế bảo vệ môi trường tại Việt Nam

2017-07-31-co Loan-800

Ngày 14 tháng 7 năm 2017, Tiến sĩ Lê Thanh Loan, giảng viên khoa Kinh tế và nghiên cứu viên của Trung tâm Môi trường cho Phát triển Việt Nam (EfD-Vietnam, thuộc Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á) đã trình bày bài tham luận tại hội thảo về hoàn thiện luật thuế bảo vệ môi trường tại Việt Nam do Viện chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài Chính) tổ chức để thu thập ý kiến đóng góp của các chuyên gia, cán bộ quản lý, và doanh nghiệp. Trong bài tham luận này, Tiến sỹ Loan nhấn mạnh sự gắn kết giữa thuế và hiệu quả kinh tế, và các hàm ý chính sách của nguyên tắc Ramsey trong việc xác định mức thuế tối ưu đánh lên hàng hóa.

Blog Attachment
Translate »