Thạc sĩ Thẩm Định Giá

Tên chương trình: Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ đào tạo: Cao học
Loại hình đào tạo: Chính quy
Chuyên ngành đào tạo: Thẩm định giá
Mã ngành: 60310108

(Ban hành tại Quyết định số: 3184/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ngày 25 tháng 9 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh)

 

  1. Thời gian đào tạo: 2 năm
  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 ÷ 62tín chỉ
  3. Đối tượng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp đại học
  4. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  5. Thang điểm: 10
  6. Nội dung chương trình đào tạo:

Chuyên ngành Thẩm định giá

Mã số HP Các học phần trong chương trình Tính chất Tín chỉ Phụ trách Tên học phần (tiếng Anh)
Kiến thức chung   11   Foundation
1 PHI501 Triết học C 4 LLCT Philosophy
2 ENG502 Ngoại ngữ C 4 NNKT English language
3 RES503 Phương pháp nghiên cứu khoa học C 3 KT Research methods
ECOV Kiến thức cơ sở và chuyên ngành     37   Specialization
4 PUFIN5121 Phân tích chính sách thuế C 2 TCC Analysis of  tax policy
5 ECOV510 Phân tích dữ liệu và dự báo C 3 KT Data analysis and forecast
6 FIN510 Tài chính doanh nghiệp C 3 TC Corporate finance
7 ECOV511 Đạo đức nghề nghiệp và những quy định pháp luật liên quan đến thẩm định giá C 4 KT Ethics and legislation in valuation
8 ECOV512 Mua bán và sáp nhập C 3 KT Mergers and acquisitions
9 ECOV513 Viết báo cáo thẩm định giá C 2 KT Writing valuation report
10 ECOV514 Phương pháp nghiên cứu kinh tế C 2 KT Methods of economic research
  Tự chọn 18 tín chỉ trong số 11 học phần sau)          
11 ECOV521 Thẩm định giá bất động sản II O 3 KT Real estate valuation II
12 ECOV522 Thẩm định giá đầu tư và phát triển BĐS O 3 KT Real estate valuation and development
13 ECOV523 Thẩm định giá BĐS thương mại O 3 KT Commercial property valuation
14 ECOV524 Thẩm định giá cho mục đích quản lý nhà nước O 3 KT Statutory valuation
15 ECOV525 Thẩm định giá đất O 2 KT Land valuation
16 ECOV526 Phong thủy O 2 KT Feng shui
17 ECOV527 Thẩm định giá doanh nghiệp II O 3 KT Business valuation II
18 ECOV528 Thẩm định giá tài sản vô hình II O 3 KT Intangible asset valuation II
19 ECOV529 Thẩm định giá tài sản trí tuệ O 3 KT Valuation of intellectual property
20 ECOV530 Thẩm định giá đầu tư O 3 KT Investment valuation
21 LAW5241 Luật Sở hữu trí tuệ (II) O 2 LUẬT Intellectual property law
ECOVTHE Luận văn     14
  Tổng cộng:     62

Ghi chú: C (compulsory): bắt buộc; O (optional): tự chọn

Blog Attachment
Translate »