Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý Môi trường

Chương trình đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Môi trường
(Định hướng ứng dụng)
Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Tên chương trình:

 • Tiếng Việt: Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý Môi trường
 • Tiếng Anh: Master of Art in Environmental Economics and Management (MEEM

 

MEEM được thiết kế dành cho người làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước và hoạch định chính sách môi trường và tài nguyên thiên nhiên, khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, môi trường hoặc tư vấn môi trường, hay các tổ chức phi chính phủ hoạt động liên quan đến các về vấn đề phát triển bền bền vững và quản lý tài nguyên môi trường, ví dụ như biến đổi khí hậu, và đa dạng sinh học.

Chương trình sẽ cung cấp cho học viên kiến thức quan trọng và cập nhật, các công cụ phân tích vấn đề môi trường và tài nguyên dưới góc độ kinh tế và quản lý, giúp xây dựng và thực thi chính sách quản lý môi trường và tài nguyên một cách khả thi.

Chương trình học hoàn toàn phù hợp với người học có nền tảng kiến thức từ nhiều chuyên ngành khác nhau như kinh tế, địa lý con người, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, sinh thái học, kinh doanh, xã hội học, hay chính trị học và chính sách công. Các môn học, bài giảng, và các chuyên đề ứng dụng trong chương trình sẽ được cung cấp bởi các giảng viên được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

Mục tiêu đào tạo

Về mục tiêu cụ thể, chương trình được xây dựng nhằm cung cấp đến người học:

 • Kiến thức nâng cao và cập nhật về kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên, và khả năng ứng dụng các công cụ kinh tế để phân tích, thẩm định, và định giá nhiều vấn đề và chính sách môi trường, cụ thể các vấn đề đang diễn ra ở Việt Nam và bối cảnh các quốc gia đang phát triển.
 • Khả năng thiết kế các công cụ chính sách hiệu quả và khả thi để giải quyết các vấn đề môi trường hiện nay.
 • Cách tiếp cận và quan điểm tổng thể về các thách thức môi trường trong khu vực nông lâm nghiệp hiện này như phát triển bền vững, chi trả dịch vụ sinh thái, an ninh lương thực và khả năng phục hồi.
 • Khả năng ứng dụng kiến thức về quản lý nhằm tổ chức và điều hành giải quyết các vấn đề môi trường trong thực tế như xử lý chất thải, hợp tác cộng đồng để bảo vệ môi trường, hay thích ứng biến đổi khí hậu.
 • Hiểu biết nền tảng về sự vận hành của hệ sinh thái, cơ chế tương tác giữa hệ sinh thái và nền kinh tế, và các tác động của hệ sinh thái đến phúc lợi cuộc sống con người.

Chuẩn đầu ra

Học viên tốt nghiệp phải thỏa các chuẩn sau:

 1. Kiến thức
  1. Nắm vững kiến thức tổng quát về kinh tế và quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  2. Có đủ kiến thức chuyên môn về kinh tế và quản lý để có thể ứng dụng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong khu vực công và khu vực tư.
  3. Nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức giúp hoạch định và cụ thể hóa các chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường cho địa phương.
 2. Kỹ năng:
  1. Phân tích các chính sách quản lý môi trường và tài nguyên.
  2. Lồng nghép yếu tố môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương
  3. Thiết lập, thẩm định và đánh giá các dự án phát triển.
  4. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để có thể thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường.
 3. Thái độ:
  1. Trung thực, cầu tiến, luôn cập nhật các kiến thức khoa học để phục vụ công tác.
  2. Năng động, bản lĩnh, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

Đối tượng tuyển sinh
Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý Môi trường phù hợp cho các đối tượng sau:

 • Cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường trong khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công.
 • Cán bộ đang làm trong cơ quan quản lý kinh tế – xã hội ở các địa phương liên quan đến hoạch định và thực thi chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
 • Người làm việc cho các tổ chức quốc tế hoặc tổ chức phi chính phủ liên quan đến các vấn đề phát triển địa phương, bảo vệ môi trường và khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
 • Người làm việc cho công công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường hay các công ty tư vấn môi trường.
 • Những người dự định sẽ tham gia làm việc trong khu vực nhà nước ở các địa phương muốn trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn về kinh tế và quản lý môi trường một cách vững chắc và kỹ năng thiết yếu để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý Môi trường theo hướng ứng dụng gồm có 45 tín chỉ, trong đó các môn học chiếm thời lượng 38 tín chỉ và một luận văn có thời lượng tương đương 7 tín chỉ. Chương trình gồm có 5 hợp phần như sau:

 1. Kiến thức nền tảng: Hợp phần này cung cấp đến người học các kiến thức tổng quát nhất làm nền tảng cho lý luận cho các hợp phần tiếp theo
 2. Kiến thức kinh tế học môi trường: Hợp phần này cung cấp đến người học các kiến thức kinh tế học môi trường và tài nguyên. Cụ thể, các công cụ và lý thuyết kinh tế học được ứng dụng để phân tích các vấn đề ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên hiệu quả, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu hay lựa chọn chính sách phù hợp và khả thi. Bên cạnh đó, hợp phần này còn tăng cường sự hiểu biết của người học về mối quan hệ giữa môi trường và phúc lợi cuộc sống và phát triển kinh tế theo cách tiếp cận của các nhà kinh tế học.
 3. Kiến thức quản lý môi trường: Hợp phần này cung cấp người học các kiến thức quan trọng về khía cạnh quản lý môi trường, trong đó các phương pháp quản lý trong tổ chức và xã hội được áp dụng nhằm đưa ra các quyết định tốt nhất trong việc nâng cao chất lượng môi trường, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo tồn hệ sinh thái.
 4. Công cụ phân tích và nghiên cứu: Hợp phần này cung cấp cho người học các công cụ nghiên cứu để họ có khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập. Hoàn thành học phần này, các học viên được kỳ vọng sẽ có có sự hiểu biết tổng quan cho việc thực hiện một nghiên cứu về mặt lý thuyết từ việc xác định ý tưởng nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, khung phân tích, cho đến thu thập và phân tích dữ liệu, viết báo cáo để trình bày kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, phân tích thống kê và kinh tế lượng được trang bị đến người học như một công cụ cho nghiên cứu định lượng. Các phân tích về không gian cũng được trang bị cho khía cạnh nghiên cứu về quản lý môi trường. Ngoài ra, các chủ để nghiên cứu hiện hành về kinh tế và quản lý môi trường sẽ được thảo luận nhằm cung cấp đến người học sự hiểu biết tổng quát về tình hình nghiên cứu và tìm ra vấn đề nghiên cứu.
 5. Luận văn thạc sĩ (Master thesis)
Translate »