[21-10-2015] Growth slowdown and the Middle Income Trap in Asia

by Professor James Riedel 3:00 pm, Wednesday, 21-10-2015 Hall A.103, University of Economics Ho Chi Minh City 59C Nguyen Dinh Chieu, District 3 Tóm tắt chủ đề | Abstract In Vietnam, one often confronts the view that comparative advantage leads to ..

[STBI-15-10-2015] Vốn văn hóa và Phát triển kinh tế

by Dr. Nguyễn Hoàng Bảo 11h00, thứ Năm, 15-10-2015 Hội trường H.001, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM Tóm tắt chủ đề | Abstract Văn hóa được xem là một nguyên nhân quan trọng lý giải thành công kinh tế..

[STBI-27-08-2015] Home Market Effect with Heterogeneous Firms

by Dr. Nguyễn Mạnh Hà 11:00 am, Thursday, 27-8-2015 Hall H.001, UEH School of Economics Tóm tắt nghiên cứu | Abstract “Using the framework of heterogeneous firms, the paper studies the role of intra-industry firm heterogeneity on the home..