[14-12-2017] Hội nghị NCS – bảo vệ đề cương

Hội nghị nghiên cứu sinh lần 2 Khoa Kinh tế năm 2017 được tổ chức dành cho NCS trình bày đề cương nghiên cứu chính thức. Các NCS tham dự có thể nhận xét và đặt câu hỏi cho người trình bày. Sinh hoạt..

Translate »