[STBI-24-08-2017] Xây Dựng Chỉ Số Phát Triển Bền Vững Địa Phương Cấp Tỉnh: Tình Huống Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam

Trình bày: Võ Thành Tâm. Trường đại học Kinh Tế TP.HCM

Email: vothanhtam@ueh.edu.vn

Thời gian: 11h ngày 24 tháng 08 năm 2017

Địa điểm: 1A Hoàng Diệu. Phú Nhuận

Tóm tắt:

Sự phát triển cân bằng kinh tế, xã hội, môi trường đã và đang trở thành một vấn đề cấp thiết đối với sự phát triển của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc hình thành các chỉ báo phát triển bền vững ở cấp độ địa phương trở nên cần thiết nhằm hướng các chính sách, hành động của chính quyền cấp địa phương theo hướng phát triển bền vững. Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả thực hiện chọn lọc các chỉ báo được đưa ra bởi các tổ chức quốc tế và Việt Nam, từ đó, xây dựng bộ chỉ số phù hợp với cấp độ quản trị và dữ liệu cấp tỉnh. Thông qua đó, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu tình huống điển hình tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi dẫn đầu cả vùng về mức độ phát triển bền vững chung, có sự biến động về chỉ số chung cũng như các chỉ báo thành phần đối với các địa phương trong vùng trong giai đoạn 2011-2015, từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị địa phương cấp tỉnh.

Tải file trình bày

Blog Attachment
Translate »