[STBI-17-03-2016] Bức tranh của Kinh tế vi mô

Trương Quang Hùng

11:00 am, Thứ Năm, 17-3-2016
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Nội dung

Kinh tế vi mô là một phạm vi nghiên cứu và giảng dạy quan trọng và cốt lõi của kinh tế học. Đến thời điểm hiện nay, lý thuyết kinh tế vi mô đã phát triển rất đa dạng với nhiều chủ đề khác nhau nhằm nghiên cứu hành vi ra quyết định phân bổ và sử dụng nguồn lực của các chủ thể là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp bên trong nền kinh tế. Các chủ đề quan trọng của kinh tế vi mô đi từ mô hình truyền thống của kinh tế học cổ điển, kinh tế học tân cổ điển cho đến kinh tế học thể chể, thiết kế cơ chế, lý thuyết trò chơi, kinh tế học tổ chức hay kinh tế học thông tin được giảng dạy ở hầu hết các trường đại học. Trong hội thảo STBI tuần này thầy Trương Quang Hùng sẽ trình bày bức tranh tổng quát về hệ thống lý thuyết kinh tế vi mô.

Người trình bày

Thầy Trương Quang Hùng hiện là Phó Trưởng Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM. Thầy Hùng có nhiều năm kinh nghiệm về giảng dạy kinh tế học, cả ở kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô.

Translate »