[STBI-13-04-2017] Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tăng trưởng kinh tế của các địa phương tại Việt Nam

Người Trình bày: Nguyễn Ngọc Danh (Đại học Kinh Tế Tp.HCM)
Email: danhnn@ueh.edu.vn
Thời gian: 11h thứ 5 ngày 13 tháng 04 năm 2017
Địa điểm: 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận. TP.HCM

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến tăng trưởng kinh tế của các địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, các nhân tố khác liên quan đến đất đai như mức độ đô thị hoá, vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng, mật độ dân số, v.v. cũng sẽ được đưa vào phân tích để vẽ nên bức tranh toàn cảnh, giúp người đọc có được cái nhìn đa chiều cũng như hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của các yếu tố đất đai đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá mạnh mẽ của những năm vừa qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở các tỉnh cũng như số lượng, doanh nghiệp, mật độ dân số và tỷ lệ doanh thu từ cho thuê đất trên tổng thu ngân sách địa phương không có tác động đáng kể lên tăng trưởng kinh tế tại các tỉnh; trong khi đó tổng vốn đầu tư cho các ngành kinh tế tại địa phương và mức độ đô thị hoá của tỉnh có tương quan đồng biến với tăng trưởng GDP. Ngược lại, tỷ lệ đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng trên tổng mức đầu tư lại có quan hệ nghịch biến với tăng trưởng GDP.

Tải file trình bày

Blog Attachment
Translate »