[STBI-11-05-2017] Đánh giá tác động của thu hồi đất đến chi tiêu của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam: Trường hợp tại thành phố Cần Thơ

Người trình bày: Lê Thanh Sơn (Đại học Cần Thơ)
Email: ltson@ctu.edu.vn
Thời gian: 10h ngày 11 tháng 05 năm 2017
Địa điểm: Phòng H001. 1A Hoàng Diệu. Phú Nhuận. TP.HCM

Tóm tắt:

Chính sách bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư cho các hộ gia đình(HGĐ) bị thu hồi đất (THĐ) ở vùng nông thôn thành phố Cần Thơ được áp dụng rất đa dạng. Có loại đất chỉ được đền bù tương tương giá thị trường,có loại đất được đền bù và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp gấp 4 lần. Mặc dù, phân tích các phỏng vấn sâu về hành vi của HGĐ trong việc làm tạo thu nhập và chi tiêu đã chỉ ra một số điểm khác biệt, kết quả đánh giá tác động của việc THĐ đến thu nhập và chi tiêu HGĐ sau 2 đến 4 năm sau THĐ bằng phương pháp DID cho thấy không có sự thay đổi trong thu nhập và chi tiêu của HGĐ dù được bồi thường với bất cứ phương thức nào. Vì vậy, thu nhập và chi tiêu không phản ánh được sự thay đổi phúc lợi HGĐ sau khi bị thu hồi đất.

Tải slide trình bày

Blog Attachment
Translate »