[STBI-05-05-2016] Tác động của thiên tai đến giá cả tiêu dùng tại Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014

ThS. Nguyễn Khắc Hiếu

11:00 am, Thứ Năm, 5-5-2016
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Tóm tắt: 

Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của thiệt hại thiên tai đối với giá cả các loại hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam giai đoạn 2004-2014. Bài viết sử dụng khung phân tích tổng cung – tổng cầu, trong đó những thiệt hại do thiên tai sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tổng cung – tổng cầu từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa. Kết quả ước lượng mô hình cho thấy, thiệt hại thiên tai làm tăng giá các hàng hóa như: lương thực và thực phẩm; đồ uống và thuốc lá; nhà ở và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, thiệt hại thiên tai không ảnh hưởng đến giá cả hàng may mặc, mũ nón, giầy dép; dược phẩm và y tế; giáo dục; văn hóa, giải trí, du lịch; thiết bị gia đình; hàng hóa và dịch vụ khác. Nhìn chung, thiệt hại thiên tai làm tăng giá cả hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam.

Tải bài nghiên cứu tại đây

Người trình bày: 

ThS. Nguyễn Khắc Hiếu là giảng viên tại Khoa Kinh tế, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. ThS. Hiếu giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc toán kinh tế, kinh tế lượng, kinh tế học ứng dụng và quản trị dự án.

Translate »