[STBI-03-12-2015] Tính bất định của môi trường kinh doanh và hiệu quả doanh nghiệp vừa và nhỏở Việt Nam. Phân tích vai trò trung gian của mạng lưới doanh nghiệp

bởi  ThS. Ngô Hoàng Thảo Trang

11h00, thứ Năm, 03-12-2015
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Tóm tắt

Bằng việc sử dụng mô hình phân tích đường dẫn, nghiên cứu phân tích tác động của tính bất định môi trường kinh doanh lên hiệu quả doanh nghiệp vừa và nhỏở Việt Nam thông qua vai trò trung gian của mạng lưới doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy (1) mạng lưới ảnh hưởng tích cực lên hiệu quả doanh nghiệp; (2) tính bất định từ môi trường thể chế không tác động thông qua kênh mạng lưới doanh nghiệp; khi có tính bất định từ môi trường ngành thì doanh nghiệp có xu hưởng giảm việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ tuy nhiên nghiên cứu không tìm thấy xu hướng nâng cao chất lượng mạng lưới; đối với tính bất định trong nội bộ doanh nghiệp thì doanh nghiệp có xu hướng mở rộng quy mô và sự đa dạng các mối quan hệ hiện tại (3) các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa chú trọng đến chất lượng của các mối quan hệ mạng lưới.

Người trình bày 

ThS. Ngô Hoàng Thảo Trang hiện là giảng viên tại Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô Trang nhận bằng thạc sĩ quản lý công tại Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, TP.HCM và hiện đang là nghiên cứu sinh ngành kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Translate »