Phụ trách chương trình đào tạo

 • Đại học: Lê Thành Nhân
  • Kinh tế học Ứng dụng: Trương Đăng Thụy
  • Kinh tế Nông nghệp: Phùng Thanh Bình
  • Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư: Võ Tất Thắng
  • Quản lý Nguồn nhân lực: Thái Trí Dũng
  • Thẩm định giá: Nguyễn Quỳnh Hoa
  • Bất động sản: Nguyễn Hoàng Bảo
  • Cử nhân thương mại Victoria Wellington: Lê Thành Nhân
  • Quản lý Kinh tế: Lê Thành Nhân
  • Kinh tế phát triển: Võ Tất Thắng
 • Cao học: Phạm Khánh Nam
 • Đội ngũ tư vấn viên Chương trình đào tạo bậc đại học
  • Kinh tế học ứng dụng: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  • Quản lý Nguồn nhân lực: Võ Thành Tâm
  • Thẩm định giá: Nguyễn Kim Đức
  • Kinh tế nông nghiệp: Phùng Thanh Bình
  • Bất động sản: Nguyễn Thị Hồng Thu
  • Kế hoạch và Đầu tư: Đỗ Hoàng Minh
Translate »