Kế hoạch thực tập & tốt nghiệp K42 (năm 2019)

 

Thời gian

Nội dung công việc

21/4/2019 (07g30, 10g00 và 13g00)

Phòng QLĐT-CTSV phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp, giải đáp các vấn đề liên quan.

Từ 17/5/2019 đến 20/5/2019

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2019; đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

Từ 17/5/2019 đến 03/7/2019

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Từ 03/5/2019 đến 19/7/2019

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu.

Phòng QLĐT-CTSV bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho lớp trưởng.

Từ 03/5/2019 đến 06/10/2019

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp

Tuần đầu tháng 10/2019

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2020

Ngày 08/10/2019

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa.

Từ 08/10/2019 đến 10/10/2019

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Thư ký khoa/viện.

Từ 14/10/2019 đến 16/10/2019

Thư ký khoa/viện bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho phòng QLĐT-CTSV

Ngày 29/10/2019

Hạn cuối khoa nộp điểm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Từ 05/11/2019 đến 07/11/2019

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang online.ueh.edu.vn)

Ngày 08/11/2019

Hạn cuối phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT.
Từ 13/11/2019 đến 15/11/2019 Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp, xử lý khiếu nại và nhận bổ sung tốt nghiệp.

Ngày 25/11/2019

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Từ 02/12/2019 đến 03/12/2019

Công bố danh sách tốt nghiệp; Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

Từ 16/12/2019 đến 29/12/2019

Nghỉ cuối năm

Từ 19/12/2019 đến 20/12/2019

Cấp Giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, các bản sao.

Từ 23/3/2020 đến 31/3/2020

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

 

Quy định thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp

Kỹ thuật

Translate »