EfD-Vietnam tài trợ nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ

EfD-Vietnam là thành viên mạng lưới các trung tâm nghiên cứu toàn cầu của Sáng kiến Môi trường cho Phát triển (Environment for Development) và được quản lý bởi EEPSEA tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. EfD-Vietnam đóng góp cho việc quản lý môi trường hiệu quả thông qua nghiên cứu ứng dụng, phát triển thể chế, đào tạo học thuật và tương tác chính sách.

Để giúp các nhà hoạch định chính sách dễ tiếp cận hơn với các quyết định chính sách tốt hơn, EfD-Vietnam cung cấp các khoản tài trợ nhỏ cho các luận văn thạc sĩ tập trung vào chủ đề Kinh tế và Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết xin vui lòng theo dõi tại địa chỉ http://efd.vn/small-research-grants.html

Translate »