Dự giờ và Đánh giá môn học

Tiến hành đánh giá (Yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản UEH)

Theo Quy trình Quản lý Giảng dạy Đai học Chính quy ban hành theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, các khoa và bộ môn có trách nhiệm quản lý (i) nội dung giảng dạy, (ii) quá trình giảng dạy, và (iii) tiến độ giảng dạy.

Để đảm bảo chất lượng theo đúng như quy trình và hệ thống, các bộ môn phải tiến hành dự giờ để quản lý và đánh giá hoạt động giảng dạy. Nay Ban Chủ nhiệm khoa Kinh tế thông báo đến toàn thể các bộ môn tiến hành thực hiện việc dự giờ giảng môn học do bộ môn phụ trách, áp dụng cho học kỳ đầu và học kỳ cuối, từ năm 2017. Phạm vi dự giờ giảng là chương trình giảng dạy đại học chính quy (VB1).

Bộ môn dự giờ giảng ngẫu nhiên các lớp môn học do bộ môn phụ trách. Số lần dự giờ phân bổ theo số lượng môn học, lớp học và giảng viên của bộ môn, cụ thể:

  • Bộ môn Kế hoạch – Đầu tư – Phát triển: 2 lần/học kỳ
  • Bộ môn Kinh tế học: 3 lần/học kỳ
  • Bộ môn Kinh tế Môi trường – Nông nghiệp – Tài nguyên: 1 lần/học kỳ
  • Bộ môn Kinh tế Quốc tế: 1 lần/học kỳ
  • Bộ môn Quản lý Nguồn nhân lực: 2 lần/học kỳ
  • Bộ môn Thẩm Định giá: 2 lần/học kỳ
  • Môn Phương pháp nghiên cứu: 1 lần/học kỳ

Việc dự giờ phải được áp dụng cho các giảng viên và môn học khác nhau. Không dự giờ cùng 1 môn học, hoặc cùng 1 giảng viên nhiều lần trong cùng 1 học kỳ.

Tiến hành đánh giá (Yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản UEH)

Translate »