Công bố quốc tế của khoa Kinh tế đạt tiến độ tốt

Wordle

Trong 5 tháng đầu năm, Khoa Kinh tế đã có 1 bước tiến lớn trong về nghiên cứu với 3 bài đăng trên tạp chí có bình duyệt quốc tế. Bài đầu tiên của Nguyễn Hoài Bảo, giảng viên sẽ sớm hoàn thành thời gian học NCS tại Đại học Quốc gia Úc, về cú sốc giá dầu toàn cầu trong mối liên hệ với sản lượng của Trung quốc, đăng trên tạp chí Energy Economics. Tiếp đó là bài đăng trên Social Work in Health Care của Nguyễn Trọng Hoài và Đặng Đình Thắng về hành vi tự dùng thuốc. Trương Đăng Thụy nhận được chấp nhận xuất bản trên Environmental and Resource Economics cho bài báo về lựa chọn điểm săn, viết chung với 2 nhà kinh tế học nổi tiếng về phân tích hành vi lựa chọn là Vic Adamowicz và Peter Boxall.

Một nghiên cứu về góc nhìn vĩ mô về sản lượng và cú sốc, hai nghiên cứu về cách thức ra quyết định của cá nhân đã minh họa cho xu hướng đa dạng hóa chủ đề và phương pháp nghiên cứu mà Khoa Kinh tế đã theo đuổi. Chiến lược đa dạng hóa và nỗ lực to lớn của giảng viên sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của Khoa Kinh tế.

Translate »