Chương trình Tiên tiến Quốc tế UEH bậc đại học hệ chính quy

Ban hành kèm theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ngày 20 tháng 3 năm 2017 về việc điều chỉnh chương trình tiên tiến bậc đại học, hệ chính quy tại UEH.

Chi tiết

Translate »