Bộ phận Kỹ thuật và hành chính

 

Thiết bị – âm thanh

  • Anh Nguyễn Văn Phúc
  • Anh Trương Quốc Bảo
    • Liên hệ: phòng H2.05
    • Thời gian trực: Thứ 2 – Thứ 6 (Ca đêm) | Thứ 7 | Chủ Nhật
    • Di động: 0122.9971.789

Quản trị mạng

Translate »